Сделай Сам Свою Работу на 5

Определите грамматические формы слов, указывая

- у глаголов: спряжение, время, залог, лицо, число

- у глагольных форм:вид глагольной формы – инфинитив, герундий (род), герундив (падеж)

- у существительных: склонение, род, число, падеж

- у прилагательных: склонение, род, степень сравнения, число и падеж:

Вариант 1: nomināres, maximus, accusator, discendo, ingens, imperāvit, facillima, loqueremur, animalis, locuti, advocatorum, justus, labora, docuerunt, narrāvisti, adversarii, narro, narrabantur, minor, judicibus.

Вариант 2: occupabantur, melior, occupabis, noli tacere, defendi, amicarum, difficillimus, praesens, eramus, erimus, amicitiae, poteramus, poterimus, dabant, dabuntur, pessimus, mentis, clarum.

Вариант 3: putas, putabis, videt, optimus, arbitria, discite, chartae, pactionibus, videbit, videbuntur, mendax, simillimum, facio, faciam, recta, emendandi, facietis, pejor.

Вариант 4: veritate, ornāvimus, obligationes, consiliis, ornaverunt, major, ornatur, ornabis, terribilis, humillima, legendi, mala, videris, vidit, videbatis, puniam, nolite accusāre, minimus, vectigalium, dice.

 

2. Переведите словосочетания и просклоняйте их:

Вариант 1:ille dux clarus, ea nox brevis, lapis grāvior.

Вариант 2:ille hostis fortis, nostrum exemplar, illa gens maxima.

Вариант 3:ea civitas libera, ille labor molestus, tempus difficilius.

Вариант 4:istud carmen pulchrum, illa virgo sapiens, mens celerior.

 

Просклоняйте глаголы в

а) praesens indicativi passivi

b) imperfectum indicativi activi

c) perfectum indicativi activi

d) futurum I indicativi activi

и переведите на русский язык формы 1 лица единственного числа и 3 лица множественного числа:

Вариант 1:a) absolvĕre, b) dāre, c) delēre, d) punīre.

Вариант 2:a) debēre, b) credĕre, c) finīre, d) locāre.

Вариант 3:a) docēre, b) consentīre, c) mandāre, d) suadēre.

Вариант 4:a) occidĕre, b) dubitāre, c) habēre, d) venīre.

 

4. Сделайте грамматический разбор предложений и переведите их на русский язык (в последних двух предложениях замените активную конструкцию пассивной или пассивную – активной):

Вариант 1:De te fabula narratur. Lingua celeries est, mens celerior. Victoria concordia gignitur. Hominis mens discendo alitur et cogitando. Lex reprobat moram. Vis legibus est inimica. Legis interpretatio legis vim obtinet. Leges de vi. Labores gignunt honores.

Вариант 2:Si discipuli bene student, a magistris laudantur. Antiqui putabant nihil sale et sole utilius esse. Statua advocate clari rosis ornatur. Vestis frigoris depellendi causa reperta est. Pollicitatio donationis inter privatos vim obligationis non inducit. Nulla emptio sine pretio esse debet. Dos sine matrimonio esse non potest. Non cogitur filius familias uxorem ducĕre.

Вариант 3:Libertas, leges et pax sunt optima dona. Nemo debet bis puniri pro uno delicto. Omnis eloquendi elegantia augetur legendis oratoribus et poetis. Et liberis et viris libri legendi sunt. Filius familias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit. Invitam libertam uxorem ducĕre patronus non potest. Judices non tenentur exprimĕre causam sententiae suae. Nemo alieno nomine lege agĕre potest.Вариант 4:Meus amicus litteras scripsit. Bene imperāre difficillimum est. Maximum remedium irae mora est. Gallia a Romanis expugnabatur. Recte ac vere videtur Ovidius dixisse emendandi laborem majorem esse, quam scribendi. Societates vectigalium publicorum. Opĕrae servorum vel animalium. Servitutem mortalitati fere comparamus. Graeci monumenta exstruebant.

 

5. Переведите предложения на латинский язык:

Вариант 1.Судья видит, что все обвиняемые уже в суде. Не говорите, если не знаете. Дело ведется самым лучшим адвокатом.

Вариант 2.Место украшается человеком. Верь, люби, надейся. Мы знаем, что судьба слепа.

Вариант 3.Известно, что человек красит место. Что делаешь, всегда делай хорошо. Вина этой рабыни самая тяжелая.

Вариант 4.Расскажите о вашем деле. Сегодня в суд придете? Мы верим, что наш судья – справедливый человек.

6. Переведите текст:

Вариант 1:

De Italia

Italia est magna paeninsula Europae. Incolas Italiae terra fecunda alit. In terra agricolae laborant. Familiae agricolarum in casis parvis habitant. Italia silvas magnas et pulchras habet. In silvis, ubi bestiae vivunt, multae herbae et aliae plantae sunt. Italiam aqua Hadriae quoque alit. In aqua Hadriae nautae nāvigant. Familiae nautarum in ora maritima vitam agunt. Hic mercatura floret.

Familiae agricolarum et nautarum historiam Italiae libenter audiunt et fabulas poetarum quoque saepe legunt. Historia docet, fabula delectat.

De actionibus

1. Nihil alius est actio quam jus, quod sibi debetur, judicio persequendi.

2. Actionum genera sunt duo: in rem, quae dicitur vindicatio, et in personam, quae condictio appellatur.

3. In personam actio est qua agimus cum aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est quotiens intendimus eum dāre, facere, praestāre, oportere.

4. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse aut jus aliquod nobis competere, velut utendi-fruendi, agendi, aquae ducendi.

5. In rem actio adversus eum est qui rem possidet. In personam actio adversus eum locum habet qui obligatus est nobis.

Вариант 2:

De testamentis

In eo, qui testamentum facit, integritas mentis, non corporis sanitas exigenda est. Qui in potestate pārentis est, testamenti faciendi jus non habet. Surdus mutus testamentum facere non possunt. Relegati in insulam et quibus terra Italica et sua provincia interdicitur testamenti faciendi jus retinent. Hi vero, qui ad ferrum aut ad bestias aut in metallum damnantur, libertatem perdunt et testamenti factionem amittunt.

De servitutibus

Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus-fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum. Servitutes rusticorum praediorum sunt hae: iter, actus, via, aquaeductus. Iter est jus eundi, ambulandi hominis, non etiam jumentum agendi. Actus est jus agendi vel jumentum vel vehiculum. Itaque qui iter habet, actum non habet, qui actum habet, et iter habet etiam sine jumento. Via est jus eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet. Aquaeductus est jus aquam ducendi per fundum alienum.

Вариант 3:

De magistratibus Romanorum

Principatus magistratuum Romae in manibus consulum erat. Consules erant magistratus annui; consulibus erant imperium et potestas; praeterea consul erat judex et pontifex maximus. Item ordinarii magistratus alii erant.

Primum praetor unus erat, qui urbanus appellabatur. Praetor jurisdictionem habet et dat judicem.

Deinde praetor peregrinus erat, qui item jus dicebat ex jure peregrinorum (aut gentium). Aediles (duo plebeii, duo curules) curam urbem, annonae et ludorum habebant. Quaestores aerarium curabant. Censores censum agebant, etiam mores civium regebant atque senātum legebant.

Extraordinarii magistratus Romae erant dictator, magister equitum, decemviri, tribuni militum (aut plebis) consulāre potestate. Dictator a senatu creabatur. Magister equitum erat collega ducis. Decemviri collegium ex decem viris appellabantur. Tribuni plebis personae sacrosanctae, primum duo, postero tempore decem erant.

Вариант 4:

 

Capitis deminutio

Capitis deminutionis tria genera sunt: maxima, media, minima. Nam tria habemus: libertatem, civitatem, familiam. Si libertatem amittimus, maxima est capitis deminutio. Si libertatem retinemus, sed civitatem amittimus, media est capitis deminutio. Si et libertas et civitas retinentur, familia tantum mutatur, minima est capitis deminutio.

De servis Romanorum

Antiquis temporibus captivos in bellis Romani non necabant, sed illi servorum modo in civitatibus victorum suorum vivebant et dominis opulentis et superbis servebant. Multi servi jam in condicione servorum nati erant. Etiam cives liberi, qui pecuniam debitam solvere non poterant, libertatem amittebant, et creditores illos servitute afficiebant. Domini in servos vitae necisque potestatem habebant. Servi privati apud dominos loco ministrorum, medicorum aut magistrorum serviebant, servi publici in agris summa corporum contentione laborabant. Servi miseri saepe a dominis fugiebant. Servos fugitivos domini duris poenis afficiebant. Multos etiam cruci affigebant et morte puniebant. Nonnumquam servi etiam contra dominos arma movebant. Magnam servorum seditionem Spartacus regebat.

 


 

Приложение 5

Тексты для самостоятельного перевода

Judicium

Optĭmum judicium est placĭda conventio, facta vel ab ipsis, inter quos lis est, vel ab arbĭtro. Haec si non procēdit, veniunt in forum (olim judicābant in foro, hodie in praetorio), cui praesĭdet judex cum assessorĭbus. Dicographus vota calămo scribit. Actor accūsat reum et prodūcit testes contra illum. Reus excūsat se per advocātum, cui contradīcit actōris procurātor. Tum judex sententiam pronuntiat absolvens insontem et damnans sontem ad poenam vel mulctam vel supplicium. (J. Amos Comenius).

 ©2015- 2019 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.