Сделай Сам Свою Работу на 5

V. СИСТЕМА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

GRADUS степень Прилагательные I-II склонений Прилагательные III склонения (склоняются, в основном, по гласному типу)
POSITIVUS положительная     m f n -us; -er - a - um   longus, a, um integer integra integrum 3 -х окончаний   m f n -er - is - e   celer, ĕris, ĕre быстрый, ая, ое 2-х окончаний   m,f n -is -e   brevis, e короткий, ая, ое одного окончания   m f n -r, -s, -ns, x   felix, -īcis счастливый, ая, ое
COMPARATIVUS сравнительная + ior (m,f) Практическая основа +ius (n) Longior, ius Celerior, ius Brevior, ius Felicior, ius
SUPERLATIVUS превосходная m f n Практическая основа + issim + us, a, um (lim *, rim**) Longissimus,a,um Brevissimus,a,um Felicissimus,a,um Facillimus,a,um Celerrimus,a,um

* только для прилагательных: facĭlis, e; difficĭlis, e;simĭlis, e; dissimĭlis, e;

humĭlis, e; gracĭlis, e

** для прилагательных с окончанием – erв masculinum

 

СУППЛЕТИВНЫЕ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень
magnus, a, um большой, ая, ое maior, maius бóльший, ая, ое maximus, a, um наибольший, ая, ое
parvus, a, um малый, ая, ое minor, minus меньший, ая, ое minimus, a, um наименьший, ая, ое
bonus, a, um хороший, ая, ое melior, melius лучше optimus, a, um наилучший, ая, ое
malus, a, um плохой, ая, ое peior, peius хуже pessimus, a, um наихудший, ая, ое
multi, ae, a многие plures, plura более многочисленные plurimi, ae, a наиболее многочисленные

Сделайте грамматический разбор и выучите наизусть юридические термины:

mores maiōrum обычаи предков
senatus populusque Romānus (SPQR) сенат и римский народ
ius naturāle естественное право
ius civīle цивильное право; право, создающееся в каждой стране.
ius honorarium (ius praetorium) преторское право
ius privātum частное право
ius publĭcum публичное право
ius commūne общее право
corpus iuris civīlis (CIC) свод гражданского права, т.е. Кодекс Юстиниана
res corporāles вещи телесные
res incorporāles вещи нетелесные
contractus litterāles литеральные (письменные) договоры
contractus verbāles вербальные (устные) договоры
contractus reāles реальные договоры
contractus consensuāles консенсуальные договоры
dolus malus злой умысел
culpa lata тяжелая вина
culpa levis легкая вина
bona fide добросовестно
mala fide недобросовестно
dura lex, sed lex суров закон, но это закон
persōna non grata лицо, не пользующееся доверием
patria potestas отцовская власть
vis maior непреодолимая сила
tacĭto consensu с молчаливого согласия
inter alia среди прочего; в частности
cetĕris parĭbus при прочих равных (условиях)
reformatio in peius изменение к худшему
restitutio in intĕgrum восстановление в первоначальном состоянии
nullum crimen, nulla poena sine lege нет преступления, нет наказания без закона (если они не предусмотрены законом)
tabŭla rasa чистая доска

Переведите:1. Ubi ius incertum, ibi ius nullum.

2. Iniuria, furtum, rapīna – delicta privāta sunt.

3. Cum servis nullum est conubium.

4. Nulla regŭla sine exceptiōne.

5. Omnium rerum mensūra est homo.

6. Mens sana in corpŏre sano.

7. Oratio veritātis simplex est.

8. Ars longa, vita brevis.

9. Res parva saepe rerum magnārum principium est.

10. Longum iter per praecepta, breve et efficax per exempla.

11. Per aspěra ad astra.

12. Maihemium est inter crimĭna maiōra minĭmum, et inter minōra maxĭmum.

13. Prior tempŏre, potior iure.

14. Vilius argentum est aurō, virtutĭbus aurum. (Horatius)

15. Firmior et potentior est operatio legis quam dispositio homĭnis.

16. Fortior est custodia legis quam homĭnis.

17. Optĭmus legum interpres consuetūdo.

18. Optĭmus interpres rerum usus.

19. Lex est exercĭtus iudĭcum tutissĭmus ductor.

20. Corruptissĭma re publĭca plurĭmae leges.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5

ТЕМА VI. НАРЕЧИЕ.ADVERBIUM

ТЕМА VII.ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ.NUMERALIA.

ТЕМА VIII.МЕСТОИМЕНИЯ.PRONOMĬNA.

VI. Наречия

VII. Числительные.

VIII.1. Притяжательные местоимения.

VIII.2. Личные и возвратное местоимения.

VIII.3. Указательные и определительное местоимения. Особенности их склонения.

VIII.4. Вопросительные и относительные местоимения.

VIII. 2. ЛИЧНЫЕ И ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЯ

  Я ты себя мы вы
Nom. egoя tuты   nos мы vos
Gen. meiменя tuiтебя suiсебя nostriнас nostrumиз нас vestriвас vestrumиз вас
Dat. mihiмне tibiтебе sibiсебе nobisнам vobis вам
Acc. meменя teтебя seсебя nosнас vos вас
Abl. meмною teтобой seсобой nobisнами vobisвами

Предлог cum с личными местоимениями употребляется постпозитивно и пишется слитно:

mecum- со мной; tecum- с тобой; secum- с собой;

nobiscum- с нами; vobiscum - с вами

VIII. 3. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Is, ea, id - тот, та, то

Ille, illa, illud - тот, та, то

Iste, ista, istud – этот, эта, это; тот, та, то

Hic, haec, hoc - этот, эта, это

    m f n m f n m f n
SINGULARIS Nom. is ea id ille illa illud hic haec hoc
Gen. eius illīus huius
Dat. ei illi huic
Acc. eum eam id illum illam illud hunc hanc hoc
Abl. eo ea eo illo illa illo hoc hac hoc
PLURALIS Nom. ei eae ea illi illae illa hi hae haec
Gen. eōrum eārum eōrum illōrum illārum illōrum hōrum hārum hōrum
Dat. eis illis his
Acc. eos eas ea illos illas illa hos has haec
Abl. eis illis his

iste, ista, istud–склоняется как ille, illa, illud

Сделайте грамматический разбор и выучите наизусть юридические термины:

ipso iure самим правом; по закону
ipso facto самим фактом; в силу самого факта; ввиду самого события; на деле
persōna aliēni iuris лицо чужого права, подвластный
persōna sui iuris лицо своего права
sui genĕris своего рода
per se сам по себе; самим собой; попросту
cui prodest? cui bono? кому выгодно?
status quo существующее положение
condicio sine qua non условие, без которого нельзя обойтись (необходимое условие)
quōrum кворум (присутствие которых достаточно)
non bis in idem не (привлекать к ответу) дважды за одно преступление
prima facie на первый взгляд
testis unus -- testis nullus один свидетель – не свидетель
id est (i.e.) то есть (т.е.)
ad hoc для этого (конкретного случая); кстати
erga omnes по отношению ко всем
alĭbi в другом месте
incognĭto скрытно, под вымышленным именем
a priōri из предыдущего, на основании ранее известного. В логике – умозаключение, основанное на общих положениях, принимаемых за истинные
et cetĕra (etc.) и прочее, и так далее
alma mater мать-кормилица, название высшего учебного заведения
minĭmum minimōrum наименьшее
salus popŭli – suprēma lex благо народа – высший закон

 

Переведите:

1. Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia.

2. Optĭmus iudex qui minĭmum sibi.

3. Uxor non est sui iuris, sed sub potestāte viri.

4. Nemo est supra leges.

5. De similĭbus idem est iudicium.

6. Usus est unus legum corrector.

7. Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?

8. Eius est pericŭlum cuius est dominium aut commŏdum.

9. Nulla lex satis commŏda omnĭbus est.

10. Post hoc ergo propter hoc.

11. Idem per idem.

12. Quisque est faber suae fortūnae.

13. De mortuis aut bene aut nihil.

14. De nihĭlo nihil. (Lucretius)

15. Minĭmum est nihĭlo proxĭmum.

16. Maxĭme paci sunt contraria vis et iniuria.

17. Inter nos.

18. Nec sibi, nec altěri.

19. Et tu, Brute. (Caesar)

20. Aut Caesar, aut nihil.

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6

ТЕМА IX.ГЛАГОЛ. VERBUM.

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ.

 

IХ.1. Грамматические категории глагола.

IХ.2. Словарная запись глагола.

IХ.3. Основа инфекта. Четыре спряжения глаголов. Признаки спряжений.

IХ.4. Infinitīvus praesentis actīvi et passīvi.

IХ.5. Imperatīvus praesentis.

IХ.6. Спряжение глаголов esse, posse в Praesens.

IХ.7. Личные окончания действительного залога (actīvum).

IХ.8. Личные окончания страдательного залога (passīvum).

IХ.9. Правило спряжения глаголов в Praesens indicatīvi.

IХ. 3. ЧЕТЫРЕ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА.

Спряжение Окончание основы инфекта Примеры основ инфекта
I ā accusāre
II ē iubēre
III согл, u agĕre statuěre
IV ī punīre

 

 

IХ.4. INFINITĪVUS PRAESENTIS ACTĪVI ET PASSĪVI

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

 

  Actīvum Passīvum
I, II, IV спряж. основа инфекта + re   основа инфекта + ri
III спряж. основа инфекта +ĕre   основа инфекта + i

 

IХ. 5. IMPERATĪVUS PRAESENTIS

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

 

Спряжение Singularis Pluralis
I, II, IV   основа инфекта основа инфекта + te
III основа инфекта + e   искл. dic, duc, fac, fer основа инфекта + ĭte
ЗАПРЕЩЕНИЕ
I, II, III, IV noli и Infinitīvus nolīte и Infinitīvus

 ©2015- 2019 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.